2. trieda ŽABKY

pani učiteľky: Mária Keblešová, Bc. Jaroslava Vasiľová
 
 1. Karolína SMOLIGOVÁ
 2. Peter UJČEK
 3. Aurélia ĎUĎOVÁ
 4. Nina ŠESTÁKOVÁ
 5. Ján KMEC
 6. Lukáš BERTA
 7. Martin ĎUĎA
 8. Martin KOZLOVSKÝ
 9. Miroslav ČIKALA
 10. Dušan MALÝ
 11. Marko KULMAN
 12. Oliver KULMAN
 13. Monika TANCOŠOVÁ
 14. Timea GOROĽOVÁ
 15. Patrícia BORČOVÁ
 16. Martin BILÝ
 17. Alexa Mária MASTIĽAK
 18. Branislav ĎUĎA
 19. Vladislava KOSTENKO
 20. Sofia RAVASOVÁ
 21. Eva GAJDOŠOVÁ
 22. Hana JUROVÁ
 23. Emma DANKOVIČOVÁ