Ochrana osobných údajov

MŠ Soľ 280 poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti
a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby
o spracovaní osobných údajov podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
pod názvom ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV- viac na: