Údaje pre tých, ktorí budú platiť stravu z účtu

 

VÚB. a.s. Vranov nad Topľou

IBAN:                       SK 11 0200 0000 0016 5932 6951

Variabilný symbol:  Číslo dieťaťa

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   Mesiac a rok, za ktorý sa platí stravné

Poznámka:                Meno a priezvisko dieťaťa

 

Stravné je potrebné vypatiť najneskôr do 20teho dňa každého mesiaca !!!